Samarbetspartners

I fredsprojektet Guds Hus arbetar människor med muslimsk, katolsk och protestantisk tro och med olika kulturella traditioner tillsammans. Alla de aktiviteter som genomförs av Muslimernas förening i Nacka, Stockholms Katolska stift och Svenska kyrkan, Nacka församling, är tillsammans ett vittnesbörd om styrkan och hållbarheten i detta samarbete.

Ett konkret exempel är Källan: Fisksätra råd- och stödcentrum, som drivs av Stockholms stadsmission i samverkan med församlingarna. Fredsarbete på religionsdialogens grund utövas praktiskt i det kunskapsprogram som Guds Hus vänförening genomför varje år.

Läs här om de organisationer som medverkar!


Guds Hus Vänförening

Guds Hus har väckt stort intresse både i Sverige och internationellt. Många vill följa arbetet och ta del av våra erfarenheter och kunskaper. Andra vill mer aktivt medverka. Vi har tagit emot hundratals studiebesök och fler är planerade. Två ministrar har besökt oss i Fisksätra.

För att ge fler möjlighet att finnas med i detta nyskapande arbete bildades under hösten 2012 Guds Hus Vänförening. Den är en informationskälla till dialog och samverkan mellan de olika trossamfunden och kommer att erbjuda studiecirklar, dialogsamtal, seminarier, studieresor, fester och familjeverksamheter mm.

Guds Hus Vänförening tar inte ställning i religiösa frågor. Däremot vill den stödja dialog och samverkan över religions- och kulturgränser som uttrycks i Guds Hus Värdegrund. Alla, troende eller icke troende, är välkomna att bli medlemmar.

Som medlem får du
  • Information om Guds Hus pågående arbete.
  • Inbjudan till bl a caféföreläsningar, dialogkvällar, studiecirklar, studieresor mm.
  • Möjlighet att själv vara volontär i verksamheten.
  • Med medlemskap bidra till att Guds Hus i Fisksätra förverkligas.

Medlemsavgiften är 100 kr/år. Är Du ungdom under 25 år, pensionär, studerande eller arbetslös, är avgiften 50 kr/år. Sätt in avgiften på Guds Hus Vänförenings plusgiro 66 14 49 – 9. Skriv namn, adress och e-postadress på talongen.

Läs mer:  www.gudshusvan.se

Källan: Fisksätra Råd- och Stödcenter

Källan: Fisksätra råd- och stödcenter är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Nacka församling (Svenska kyrkan), Muslimernas förening i Nacka och Stockholms katolska stift. Källan erbjuder råd och stöd, individuellt eller i form av gruppverksamhet, för människor som bor och vistas i Fisksätra.

Visionen är att Källan ska vara ett instrument för fred i Fisksätra. Uppdraget är att skapa förutsättningar för varje individs möjlighet till egenmakt, utveckling och delaktighet i samhället. Verksamheten har ständigt byggts upp sedan 2008. Idag har vi mellan 200 och 300 besök i veckan.

År 2011 mottog Källan Stiftelsen Abrahams barns pris med följande motivering: ”Abrahams Barns Pris 2011 går till Källan – Fisksätra Råd och Stödcenter för dess strävan att främja integration – socialt, existentiellt, kulturellt och religiöst – och vara ett fredsprojekt i det svenska samhället.”

Källan erbjuder:
  • Vägledning att orientera sig i samhället
  • Samtalsstöd av olika karaktär
  • Praktisk kontakt med det offentliga Sverige
  • Hjälp med läkar- och tandläkarvård
  • Stöd och tolkhjälp
  • Ett bönerum för alla

Läs mer: www.stadsmissionen.se/kallan

Muslimernas förening i Nacka

Muslimernas förening i Nacka är en traditionell sunnimuslimsk förening. Sunnimuslimer är anhängare av den gren inom islam som kallas sunna. Majoriteten av alla muslimer är sunniter. Ordet sunni kommer från ordet sunnah, dvs “vana” i betydelsen “att göra som man tror att profeten Muhammed gjorde”, eller “följa Muhammeds väg”. Föreningen är partipolitiskt obunden. Våra medlemmar kommer från många länder och traditioner, t ex Pakistan, Afghanistan och flera arabiska länder. Våra centrala verksamheter är fredagspredikan, fembönen, Ramadan och helger. Vår moské finns i hörnet av Mörtgatan och Allén i Fisksätra. 

Nacka församling

Nacka församling grundades 1887. I församlingens geografiska område ryms Sicklaön, Älta och Fisksätra. Huvudkyrkan är Nacka kyrka, som är belägen i Finntorp i Nacka. Här finns även församlingens expedition och församlingshem. Församlingen bedriver också en aktiv verksamhet i kyrkorna i Fisksätra, Älta och Forumkyrkan i Nacka. Varje område har sin unika prägel och vi formar vår verksamhet efter de olika behov som finns i dessa områden.

Som en församling i Svenska kyrkan är vårt huvuduppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Nacka församling har därför ett rikt kör- och konsertliv, erbjuder många olika möjligheter till gudstjänst och andakt, erbjuder en stor och livlig konfirmand- och ungdomsverksamhet, möter många barn och familjer, finns som stöd i skolor och erbjuder samtal och stöd till dem som behöver oss. I Nacka församling bor 53.000 invånare varav ca 31.000 är medlemmar i Svenska kyrkan.

Läs mer:  www.svenskakyrkan.se/nacka

Stockholms Katolska stift

Stockholms Katolska stift bildades år 1953. Sverige hade precis infört religionsfrihetslagen (1951) som lämnade den enskilde fritt om han vill tillhöra någon kyrka eller inte. Antalet katoliker i landet hade ökat till följd av krigsårens flyktingströmmar och nu ansåg man i Rom att tiden var mogen att ge den Katolska kyrkan i Sverige ställning av eget stift. Men det skulle dröja till 1998 tills stiftet fick en svensk biskop, Anders Arborelius. Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr. Gudstjänst firas även på betydligt flera platser än så, i egna kapell och i lånade lokaler. Katolska kyrkan i Sverige räknar idag strax över 100 000 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är avsevärt mycket större. Vi uppskattar antalet till omkring 150 000 personer av de mest skiftande nationaliteter och språk.

Den Katolska kyrkan rymmer andra riter än den romerska eller latinska. Flera orientaliska katolska kyrkor är företrädda i landet.
Den Katolska kyrkans moderna historia i Sverige startade år 1783 då ett så kallat apostoliskt vikariat upprättades med en biskop eller präst som ansvarig för själavården av de katoliker som bodde i Sverige.

Läs mer: www.katolskakyrkan.se