Stiftelsens styrelse. Saknas på bilden gör Vanja Möller Zouzouho och Zinat Pirzadeh.

Stiftelsens styrelse. Saknas på bilden gör Vanja Möller Zouzouho och Zinat Pirzadeh.

Insamlingsstiftelsen Guds Hus

Insamlingsstiftelsen Guds Hus har bildats av Nacka församling, Stockholms Katolska stift och Muslimernas förening i Nacka. Insamlingsstiftelsen börjar sitt arbete under oktober 2014.

Insamlingsstiftelsen Guds Hus har två uppgifter. Den ena är att samla in pengar för att bygga en moské och ett inomhustorg. Den andra uppgiften är att sprida Guds Hus-modellen, som handlar om att skapa fred genom religiös, kulturell och social samverkan. Det kan gälla även andra religioner än kristna och muslimer och det kan gälla andra sociala sammanhang än dem som finns i Fisksätra.


“Guds Hus handlar om fred och försoning genom religionsdialog”
Wanja Lundby Wedin, förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen
“Världen kan inte få för mycket av goda fredsinitiativ. Guds hus är ett av dem.”
Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Svenska kyrkan Nacka församling
“Religionsdialog och fred är två ord som förenas i Guds Hus.”
Helle Klein, präst och chefredaktör för Dagens Arbete
“Jag har arbetat i många länder och ser att Guds Hus är en unik idé.”
Lennart Koskinen, biskop emeritus och styrelsens ordförande

“Guds Hus behövs i Sverige just nu.”
Vanja Möller Zouzouho, styrelseledamot av StreetGäris och styrelsens vice ordförande
“Det är vårt ansvar att visa vägen till fred genom att bygga något tillsammans.”
Stefan Herczfeld, utvecklingschef i Stockholms Katolska stift

“Guds Hus-tanken känns som en gåva till oss alla.”
Zinat Pirzadeh, författare och komiker
“Guds Hus är ett viktigt arbete för fred som vi vill ska sprida sig i Sverige och i världen.”
Awad Olwan, imam i Muslimska föreningen i Nacka
“Guds Hus är ett enastående fredsprojekt för Sverige.”
Muhammad Muslim Eneborg, imam i Ayshamoskén

Stadgar för insamlingsstiftelsen Guds Hus

 

§ 1

Stiftelsens namn är insamlingsstiftelsen Guds Hus.

§ 2

Stiftelsens ändamål är:
– I första hand att finansiera färdigställande av Guds Hus i Fisksätra, vilket innebär uppförande av moské samt byggnad som sammanbinder moskén med befintligt församlingshus.
– Att stödja verksamheter och mål som tillvaratar de religiösa samfundens fredsskapande möjligheter genom interreligiös och/eller kulturell samverkan.

Mottagare av anslag/bidrag/stipendium är:
– Vad gäller färdigställande av Guds Hus i Fisksätra, den eller de som uppför moské samt byggnad som sammanbinder moskén med befintligt församlingshus
– I övrigt personer/organisationer/verksamheter som arbetar för interreligiös och/eller kulturell samverkan.

§ 3

Stiftelsen får driva verksamhet egen regi.

§ 4

Stiftelsens ändamål uppfylls genom att egen insamling lämnas som anslag/bidrag/stipendium eller genom att verksamhet drivs i egen regi.

§ 5

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter varav en skall utses till ordförande.

Första styrelsen utses av stiftarna för en mandatperiod om två år. Därefter har stiftarna rätt att utse vardera en styrelseledamot. Stockholms katolska stift har rätt att utse en ledamot. Resterande ledamöter utser styrelsen själv. Omval kan ske. Suppleanter kan utses.

§ 6

Styrelsen upprättar en arbetsordning där de beslutar hur styrelsearbetet ska utföras.

§ 7

Stiftelsen revideras av en auktoriserad revisor eller revisionsbolag. En suppleant skall utses för den auktoriserade revisorn.

Revisorn skall utses för en period om tre år med möjlighet till omval.

§ 8

Styrelsen har sitt säte i Nacka.

§ 9

Kalenderåret är stiftelsens räkenskapsår.

§ 10

Stiftelsen står under tillsyn enligt stiftelselagen.

§ 11

Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämmelserna enligt § 2, får ske utan myndighetstillstånd genom enhälligt styrelsebeslut.