Värdegrund för Guds Hus i Fisksätra

(English version below)

Inledning
Dokumentet formulerar värdegrunden för det interreligiösa och interkulturella samarbetet i Guds Hus i Fisksätra. Det klargör det vi har gemensamt i våra olika uppdrag och bidrar till att skapa tillit och tydlighet, både internt och externt. Värdegrunden är ett etiskt styrdokument för vår nutid och framtid.

Vad vi vill

 • samla människor av olika tro- och livsåskådning till en lokal samverkan i Fisksätra
 • vara en enande kraft i lokalsamhället och en resurs i arbetet för fred och mänskliga rättigheter
 • motverka främlingskap och motsättningar mellan människor
 • inspirera till glädje över, och tillit i, en kulturell och religiös mångfald

Hur vi gör

 • utgår från vår gemensamma samhörighet som människor
 • är en mötesplats över religions-, kultur- och sociala gränser
 • bygger på gyllene regeln om att behandla andra som man själv vill bli behandlad
 • ger stöd till människor i utsatthet och utanförskap
 • är ett konkret uttryck för fred genom religionsmöten i dialog och handling
 • skapar rum för människor att ta sin tro och sitt eget liv på allvar
 • utgår från tron på att Gud är barmhärtig och kärleksfull, och skapare av himmel och jord

Etiskt förhållningssätt
Vi är väl grundade och trygga i våra respektive traditioner.
Vi har mod att möta varandra med öppet sinne och söker förstå det annorlunda hos den andre.
Vi visar respekt för varandras särart, olikheter och tro.
Vi bygger tillit genom förtroendefulla relationer och bär hoppet om framtiden tillsammans.

Carl Dahlbäck, Kyrkoherde Nacka församling
Javed Ahmed, Ordförande Muslimernas förening i Nacka
Stefan Herczfeld, Koordinator Stockholm Katolska stift

» Ladda ned Guds Hus värdegrund (pdf-fil)

 

ENGLISH VERSION

Declaration of Core Values for God’s House in Fisksätra

Introduction
This document articulates the core values of the interfaith and intercultural collaboration of God’s House, Fisksätra. It defines what our various missions have in common and lays the basis for trust and clarity, both internally and externally. The value principles presented here form an ethical governance document for the present day and the future.

What we want

 • to gather people of various beliefs and comprehensions of life in order to mobilise local collaboration in Fisksätra
 • to be a unifying force in the community and a vital resource in the work for peace and human rights
 • to work against alienation, division and intolerance
 • to inspire trust and joy in cultural and religious diversity

What we do

 • is based on our common affinity as human beings
 • is to provide a meeting place across religious, cultural and social borders
 • is based on the golden rule of treating others as one’s self would wish to be treated
 • is to provide support to vulnerable and excluded people
 • is a concrete expression of peace through interfaith dialogue and action
 • is creating space for people to take their faith and their lives seriously
 • is based on the belief that God is merciful and loving and the creator of heaven and earth

Ethical approach
We are established and confident in our respective traditions.
We have the courage to meet each other with open minds and seek to understand our differences.
We show respect for each other’s particularities, traditions and faiths.
We build trustful relationships and carry hope for the future together.

Carl Dahlbäck, Vicar Nacka Parish
Javed Ahmed, Chairman of the Muslims Association in Nacka
Stefan Herczfeld, Coordinator of the Catholic Diocese of Stockholm

» Download the Core Values of God’s House (pdf-file)

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner

Stöd Guds Hus
Du kan bidra på många sätt

» Ge en gåva

» Bli Månadsgivare

» Bli Vänföretag