Snart är Guds Hus verklighet!

Tre trossamfund i Fisksätra, muslimer, katoliker och protestanter vill bygga ett Guds Hus genom att binda ihop Fisksätra kyrka med ett nytt glasat innetorg och en ny moské. Nu samlar vi in pengar från alla som vill bidra till fred och samexistens mellan religioner.

Redan nu pågår livlig verksamhet i Fisksätra. Källan – Fisksätra råd- och stödcenter bedriver social verksamhet, församlingarna firar gudstjänst och har olika gruppaktiviteter, vänföreningen genomför föreläsningar och diskussionskvällar.


Vår historia

Fisksätra ligger öster om Stockholm, utmed väg 222. Där finns ett världsunikt centrum för praktiskt samarbete mellan muslimer och kristna.

Det hade länge funnits en längtan hos Fisksätraborna att göra något tillsammans. För några år sedan tog man steget fullt ut. På fotbollsplanen bakom kyrkan samlades muslimer och kristna för att fira gudstjänst tillsammans. Med signeringen av ett gemensamt värdedokument lades grunden till fredsprojektet Guds Hus.

Idag är alla ritningar och papper i ordning. Spadarna svävar över marken. Vi har en entusiastisk vänförening och vältaliga fredsförkämpar, förväntantsfulla samarbetspartners och en etablerad och livsviktig social verksamhet för de boende. Visionen är tydlig: Ett hus för fred och konstruktiv samexistens i Fisksätra.

I Fisksätra har världen fört människor och nationer närmare varandra. Bland de 8 000 invånarna finns människor med rötter i ett åttiotal olika länder. Guds Hus och dess verksamheter vill vara ett bidrag till att öka tilliten, kunskapen och respekten för varandra. Där spelar de religiösa samfunden en mycket viktig roll för en positiv utveckling.

Världsfreden börjar i Fisksätra!

Decennier av dialog

I början av 70-talet byggdes Folkets hus i Fisksätra. Nacka församling köpte huset för att använda som kyrka och samlingssal, men huset visade sig vara för stort för församlingens behov.

Man sökte flera verksamheter för lokalen. Så småningom utvecklades ett nära samarbete mellan protestanter, katoliker och muslimer. Man ordnade kristet-muslimska samtalskvällar både i kyrkan och i moskén. Katoliker och protestanter firade gudstjänst tillsammans. Religionsdialogen blev allt starkare med åren.

Man arrangerade resor för att studera religionsmöten i London och vi ordnade studier av Islam. Samverkan blev naturlig allt eftersom förtroende och relationer växte fram. För några år sen tog man kontakt med Stockholms Stadsmission. De hade letat efter en plats för att starta ett råd- och stödcenter på ekumenisk och interreligiös grund i ett miljonprogramområde. Fisksätra var en idealisk plats.

Källan skapas

Många människor med olika religiös och kulturell bakgrund sökte sig till kyrkan i Fisksätra för att få hjälp. Därför startade Källan: Fisksätra Råd- och stödcenter i december 2008, ett samarbete mellan Stockholms stadsmission, Nacka församling, S:t Konrads katolska församling och Muslimernas förening i Nacka.

Källans syfte är att möta utsatthet och behov i Fisksätra, där det ofta finns en existentiell dimension med i bilden. Därför finns präster från samfunden och en Imam knutna till verksamheten. Ett annat syfte är att bryta isolering och utanförskap och vara en länk mellan individ och samhälle.

Källan är nu en permanent verksamhet, och uppmärksamheten har varit stor. Man har tagit emot fler än hundra studiebesök, och två ministrar har varit på plats.

Tanken om Guds Hus föds

Tidigt stod det klart att det behövdes ett särskilt rum för muslimerna. De kristna församlingarna hade ju redan sitt gudstjänstrum. Då föddes tanken att man skulle låta en av lokalerna i församlingshuset användas inte bara för Källans verksamhet utan för hela Muslimska föreningens behov. Kunde någon av lokalerna omdisponeras så att det skulle räcka till för den muslimska fredagsbönen?

Snart föddes idén att bygga om församlingshuset för alla parter så att det blev ett hus för alla, ett ”Guds hus” helt enkelt. Det följdes alltid av ett belåtet utrop och leende med orden ”Ja, tänk det vore fantastiskt!”

Idén utvecklades till att man skulle låta bygga en moskédel och binda samman den med ett gemensamt inomhustorg. Ritningar togs fram och beräknades. Nu under 2015 är tiden mogen för att göra verklighet av drömmen om Guds hus. Många är engagerade, förtroendet är högt och de praktiska behoven är uttalade.

Guds Hus ger alla samfund en unik möjlighet att verka tillsammans, både för behövande i Fisksätra och som välbehövligt levande exempel på religionernas potential som fredsbyggare i en orolig samtid.

Guds Hus är redan verklighet i anda och verksamhet! Nu behövs 39 miljoner kronor för att ge verksamheten ett passande hem, och freden en viktig knutpunkt i mångfaldens och möjligheternas Fisksätra.

Vision
 • Samla de stora religiösa samfunden i Fisksätra i en gemensam praktisk och ideologisk samverkan
 • Ta tillvara samfundens möjligheter att skapa tillit i kulturell mångfald i Fisksätra
 • Genom dialog visa på samarbetets fredsskapande möjligheter.

Respektive samfund driver egen verksamhet i de egna och de gemensamma lokalerna, vilket ger möjlighet för respektive samfund att utveckla och fördjupa sin verksamhet och tradition.

Syfte
 • Ge ökade möjligheter för människor med olika religiösa traditioner att mötas
 • Ge stöd till människor i utsatthet och utanförskap
 • Bidra till en fortsatt positiv utveckling i Fisksätra
 • Visa att religionen är en enande kraft i lokalsamhället och en resurs i fredsarbete

 

 

Kärnvärden

Förankring – i våra egna traditioner och tolkningar
Respekt – för varandras särart och olikheter
Öppenhet – att ärligt och generöst lyssna och försöka förstå den andre
Mod – att möta varandra, det annorlunda och vår omvärld
Vilja – att ta ansvar för att Guds hus skall utvecklas även på lång sikt

Teologisk plattform

Vår gemensamma teologiska plattform bygger på det vi har gemensamt som Abrahams barn. Vi visar respekt för olikheterna i våra respektive trostraditioner och strävar inte efter att rekrytera medlemmar hos varandra. Vi tror gemensamt:

 • på en enda Gud, skapare av himmel och jord
 • att Gud är barmhärtig, nåderik och kärleksfull
 • att varje människa har samma värde och rättigheter
 • att Gud kallar oss att älska vår medmänniska och värna allt liv